Semalt hünärmeni Gmail howpsuzlygy - Aldawçylyga garşy maslahatlar

Ulanyjylar aldawçylaryň balyk tutmak üçin ulanýan usullaryna has gowy düşünip başlansoň, bu hakerler öz usullarynda döredijilikli bolmagyny dowam etdirýärler. Täze çekiş usuly, dünýäniň dürli künjeginden Gmail ulanyjysyny nyşana alýan usul. Howpsuzlyk hünärmenleri, Gmail ulanýan adamlara ep-esli täsir edip biljekdigini duýdurýarlar.

Kanuny Gmail baglanyşyklaryny ulanyp, bu kezzaplar, bilmän ulanyjylary maglumatlaryny ogurlap boljak web sahypalaryna gönükdirýän baglanyşyklara basmaga çekýärler.

Semalt” -yň müşderi üstünlikleri dolandyryjysy Iwan Konowalow, ulanyjylaryň şeýle balykçylyk kezzapçylygynyň pidasy bolmak howpuny azaltmagyň birnäçe usullaryny hödürleýär. Aşakda bilmeli zatlaryňyzyň sanawy.

Wordfence Gmail balykçy kezzaplygyny ýüze çykardy. Blog bölümleriniň birinde bu kezzaplaryň nähili işleýändigi barada jikme-jik maglumat bar. Aldawçylar, ulanyjylaryň Google-daky bar bolan Gmail hasaplaryny nyşana alýarlar we olara gaty köp e-poçta iberýärler. Ulanyjyny öz maglumatlary bilen üpjün etmek üçin dürli strategiýalary ulanýarlar. Iň köp ulanylýan usullaryň arasynda baglanyşygyň goşulmagy, goşulmagy ýa-da ulanyja tanyş aragatnaşyk ýa-da kompaniýa hökmünde gizlenmegi bar.

Basanyňyzdan soň, baglanyşyk ulanyjyny hakyky Gmail sahypasyna ýakyn meňzeş sahypa ugrukdyrýar we ulanyjydan giriş maglumatlaryny girmek üçin giriş maglumatlaryny ýene bir gezek girizmegini haýyş edýär. Ulanyjylaryň bilmezligi mümkin, bu täze sahypa hakykatdanam parollary we e-poçta salgylaryny ýygnaýan hakerler üçin portaldyr. Bular ulanyjynyň hasabyna doly girmäge mümkinçilik döreder we gulplanar. Hasaby doly gözegçilikde saklamak bilen, zyýanly programma üpjünçiligini e-poçta arkaly şol hasapdaky kontaktlaryna iberýärler. Howpsuzlyk hünärmenleri onlaýn ulanyjylara hiç haçan birmeňzeş giriş we parollary köp saýt üçin ulanmazlygy maslahat berýärler, sebäbi häzirki wagtda agza bolan beýleki sahypalara girmek üçin zalym güýç ulanyp bilerler.

Google bu meseläniň möhümdigini tassyklady we bu meselä garady. Häzirki wagtda kompaniýa şeýle taktikalary ulanýan kiber jenaýatçylara garşy goragyny güýçlendirip boljak täze usullary gözleýär.

Google-yň metbugat sekretarynyň biri bilen geçirilen söhbetdeşlikde balykçy hüjümlerinden Express.co.uk-a çenli ulanyjy howpsuzlygyny goramagyň usullarynyň sanawyny berdiler. Olaryň arasynda ygtybarly serediş duýduryşlary, maşyn öwrenmek esasly ýüze çykarmak, şübheli hasap girişleriniň öňüni almak we başgalar bar. Bularyň hemmesi rugsatsyz girişden gaça durmaga ýa-da eýýäm balykçy kezzaplygy hökmünde bellenen habarlary tapmaga synanyşýar. Şeýle hem, ulanyjylaryň gorag ýagdaýyny gowulandyrmak üçin ulanyp boljak iki basgançakly barlamak prosesi bar.

Kimdir biri poçta gutusynda potensial fişing e-poçtalarynyň bardygyna ynanýan bolsa, maglumatlaryň ylalaşygyny azaltmak üçin edip boljak usullary bar. Bir baglanyşyga basanyňyzdan soň peýda bolan ikinji giriş sahypasynda, kanuny görnüşinden tapawutly web domeni görkezilse, bu hiledir. Munuň sebäbi, hakerleriň galp domene kanuny salgy salýan "URI maglumatlary" ulanmagydyr. Şeýle-de bolsa, arasynda zyýanly baglanyşygyny gizleýän ak ýerler bar. Ulanyjylaryň howpsuzlygyny saklamagyň ýeke-täk usuly, "https: //" -den başga host adynyň öňünde hiç zadyň ýokdugyna göz ýetirmekdir.

send email